Geri Dön
FacebookTwitter

1.BÖLÜM

İSİM, AMAÇ, KAPSAM ve FAALİYETLER

 1. MADDE : İSİM, LOGO, MERKEZ VE ADRES BİLGİLERİ
 • Birliğin adı; “TÜRK İNTERNET MEDYASI BİRLİĞİ” dir. Kısa adı ise “TİMBİR” olarak anılacaktır.
 • Birliğin merkezi Ankara olup, gerekli hallerde yönetim kurulu kararına istinaden yurt içinde ve dışında temsilcilik, irtibat ofisleri ve eğitim merkezleri açılabilir.
 • Birliğin adresi “Meşrutiyet Caddesi Hatay sokak 9/20 Kızılay- ANKARA’dır.” Merkez adresinin başka bir vilayete veya ülkeye nakline genel kurul karar verebilecektir. Ankara içinde adres değişikliğine ilgili mercilere bilgi vermek şartıyla yönetim kurulu yetkilidir. Tüm bu durumların internet sitesinde ilan edilmesi zorunludur.
 • Birliğin web adresi ….. olup, Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere Yönetim Kurulunun belirleyeceği dil ve lehçelerde yayın yapar.
 • Yukarda yazılı “Birliğin Kuruluş Gerekçesi” başlıklı metin iş bu statünün bir parçasıdır. Amacın ve kapsamın yorumunda, faaliyetlerin düzenlenmesinde ana metin olarak işlev görür.
 • Birliğin logosu aşağıdaki gibidir:
 1. MADDE : BİRLİĞİN AMACI

 

 • Birlik, İnternet üzerinden yayın yapan; internet medyası kurumları, çalışanları, blog yazarları, sosyal medya kullanıcıları, medya eğitim ve uygulama kurumları gibi, internet medyası alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumları, STK’ları bir araya getirmek, desteklemek, eğitmek ve etkin kılmak ve ihtiyaç halinde yenilerinin kurulmasına destek olmak amacı ile kurulmuştur.
 • Birlik, başta Türk Dünyası olmak üzere tüm dünyada kısmen dahi olsa Türkçe yayın yapan internet medyasını bir çatı altında toplama ve tüm dünya üzerinde yaygınlaşması maksadı aşağıdaki ilkeleri benimseyerek kurulmuştur: a) Gerçeği arayan ve bildiren bağımsız davranmak, hesap verebilir olmak, b) Gerçeklik ve doğruluk peşinde koşan bir internet medyası oluşumuna katkı vermek, c) Tarafsız ve adil; bağımsız, kaynaklarını çıkarlarına uygun kullanmamak, d) Kaynağı gizlenen haberlerde gerekli özeni göstermek, e) Haber hırsızlığı ve intihal yapmamak f) Görsel malzeme kullanırken doğru malzemeyi kullanmaya azami özen göstermek, g) Özel hayata saygılı olmak, h) Ayrımcılık ve nefret dili kullanmamak i) Aldatma amacı taşımamak, yanıltıcı içerik üretmemek, j) Çıkar çatışması nedeni ile haber yapmamak k) Gazetecilik etiğine aykırı davranması halinde yaptırım uygulanmasına rıza göstermek.
 1. MADDE : BİRLİĞİN KAPSAMI
 • Birlik amacına uygun olarak faaliyet göstere başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmak üzere, tüm Türk Dünyası ülkeleri kapsar.
 • Bunlara ek olarak Türkçe’nin herhangi bir lehçesinde kısmen dahi olsa yayın yapan medya bileşenleri ve Türk soylu kimselere ait yayın yapan internet medyasının çalışanların, yöneticilerini ve kurucularını ve bizatihi tüzel kişilerini kapsamında kabul eder.
 • Birliğin kapsamına internet medyası bağlamında katkıları ve çalışmaları olan her türlü tüzel kişiliğin bizatihi kendisi de dahildir.
 1. MADDE : TEMEL FAALİYETLER
  • Birliğin ana faaliyet alanları şöyledir:
   • İnternet medyası alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların gelişmelere ve amaca uygun olarak eğitilmesine katkı sağlamak, bu alanda çalışmalar yürüten devlet veya özel kurumlarla ortak yurt içi ve yurt dışı çalışmalar yürütmek.
   • İnternet medyası alanında faaliyet gösteren kurumların resmi bir kimlik kazanmalarına destek vermek, bu konuda ekonomik yetersizlik yaşayan kişilere gerekli destekler sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak.
   • İnternet medya ve gazetecilik mesleğinin zorunlu kıldığı hak ve özgürlüklerin savunulması ve genişletilmesi amacıyla, yasama ve yürütme organları ile resmi ve özel kurumlar ve kurullar karşısında üyeleri temsil etmek
   • İnternet medyası kurum ve çalışanlarının diğer medya mensuplarına sağlanan, basın kartı, pasaport gibi hakların sağlanması için çalışmalar yapmak.
   • Kanunların ve uluslararası anlaşmaların basın mesleği mensuplarına tanıdığı ve ileride tanıyacağı bütün hakları savunmak.
   • Üyelerini haklarını savunacağı sendika kurmak.
   • Yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren benzeri diğer dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurmak; karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak; bu dernek ve kuruluşların bir birlik halinde toplanmasına çalışmak ve yapılan toplantılara katılmak, ortak ulusal ve uluslararası projelere birlikte katılmak, ortaklıklar kurmak.
   • Mesleğin geliştirilmesi; birliğin, Türkiye’nin, internet medyacılığının ve gazeteciliğin tanıtımı amacıyla, üyelerine ve kamuoyuna bilgi vermeye yönelik eğitici ve aydınlatıcı gazete, dergi, internet ve bülten gibi yazılı yayınlar yapmak, Web sitesi yayımlamak, bu tür yayınlara sponsor bulmak ve reklam almak. Bu amaçla; gerektiğinde şirket kurmak, şirkete ortak olmak, şirket satın almak. Gerektiğinde, bayramlarda veya diğer tatil günlerinde, günlük, internet ortamında haftalık, aylık gazete veya dergi çıkarmak. Bizzat veya şirketler vasıtası ile kamuoyu araştırmaları yapmak ve yaptırmak.
   • İnternet medyası kurumlarının, devlet ve reklam verenlerin sağladığı ekonomik desteklerden yeterince pay almalarını sağlamak. Bunun için gerekli olduğunda reklam toplamak ve adil biçimde dağılımını sağlamak amacı ile iktisadi teşekküller kurmak.
   • Dezavantajlı guruplara mensup kişilerin (engelli, kadın, kısıtlı) internet medyası ile alakalı alanlarda ve kurumlarda istihdam edilmesi için çalışmalar yürütmek
   • Mesleği geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak ve güvenirliliğini arttırmak için kurslar, toplantılar, seminerler, konferanslar, geziler, gösteriler, yarışmalar, piyangolar, balolar, fuarlar, festivaller tertiplemek, sergiler açmak, spor müsabakaları düzenlemek.
   • İnternet medyacılığını geliştirmek için internet haberciliği ve editörlüğü, dijital pazarlama, webmasterlik, bilgisayar işletmenliği, internet ve basın reklamcılığı, telekomünikasyon ve iletişim gibi konularda yurtiçinde ve yurtdışında her türlü mesleki kurslar açmak, eğitimler vermek, seminerler düzenlemek.
 • Bunların yanında Birlik aşağıdaki işbirliği argümanlarını da faaliyeti kapsamında telakki eder:
  • Kanunlara uygun olarak uluslararası mesleki toplantılarda üyelerini temsil etmek, gerektiğinde kanunlara uygun olarak uluslararası meslek örgütleriyle ilişkiler kurmak, üye olmak.
  • İnternet medyası alanında bilimsel çalışmaları yürütmek amacıyla her türlü kamu kurumu, vakıf, dernek, birlik, üniversite ve benzeri kurum ve kuruluşlarla sözleşmeler imzalamak, konferanslar düzenlemek, eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek, gerekli görüldüğünde yatırımlar yapmak ve fuarlar düzenlemek.
  • İnternet medyasının, haberi ve bilgiyi, topluma hızlı, özgür ve doğru biçimde ulaştırabilmesi için yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak amacıyla çalıştaylar, toplantılar ve eğitim faaliyetleri icra etmek,
  • Hızla değişen ve gelişen internet medyası ile alakalı olarak ihtiyaç duyulan ekonomik, sosyal ve hukuki değişimlere katkı sağlamak, üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek, gelişmelere ayak uydurmalarına destek vermek
  • İnternetin haberleşme boyutundaki katkısını artırarak internetle haberleşmeyi yaygınlaştırmak; böylece, internet dışında yapılan haberleşmelerin toplum üzerindeki maddi külfetini ortadan kaldırmak. Gerek duyulduğunda güvenilir siteleri ön plana çıkarmak faydalı ve sağlam bilgileri olmayan siteleri deşifre etmek.
  • İnternet medyası sektöründeki haksız rekabetin tespiti ve bu rekabetin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmak ve yaptırmak. Bu konuda gerekli hukukî düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek.
  • İnternet kullanımı ile ilgili eğitimler düzenleyerek toplumun interneti bilinçsizce kullanmasının önüne geçmek. Böylece, bilinçsiz kullanımın neden olduğu sosya-psikolojik ve sosya-ekonomik zararların yanında, bedeni ve ruhi kimi rahatsızlıkları önlemek amacıyla yapılabilecek her türden faaliyetleri yürütmek.
  • Okul ve kütüphane açmak; derslikler ve etüt salonları kurmak; bu doğrultuda eğitim kurumlarına, derneklere ve sivil toplum örgütlerine yardımcı olmak; öğrenci yurtları, konukevleri, huzur evleri ve tatil köyleri açmak; yardımlaşma sandıkları kurmak. Gerektiğinde konu ile ilgili üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak.
  • Birlik üyelerinin sağlık sorunlarına eğilmek, sağlık ve dinlenme tesisleri kiralamak, kurmak. İşletmeleri için 3. şahıslara veya kurumlara kiraya vermek.
  • Yurt dışında Türkçe yayın yapan internet medyası ile iletişim kurmak, bu kurum ve kuruluşlarla birlikler ve platformlar oluşturarak, Türkçe yayın yapan internet medyası ile birlikte hareket etmek,
  • Türkçenin doğru kullanımı için gerekli eğitim çalışmalarında bulunmak,
  • Birlik üyelerine, yurtdışında ve yurtiçinde mesleki geziler düzenlemek; düzenlenen gezilere katılacak üyelere gerektiğinde kredi açmak, yardım yapmak veya benzeri kolaylıklar sağlamak. Üyelerini yurt dışında yapacağı çalışmalara ve faaliyetlere imkanılar ölçüsünde katkı sağlamak.
  • Bilimsel araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak, yaptırmak, yayımlamak, arşiv oluşturmak.
  • Kanunların izin verdiği hallerde ve ölçülerde bağış toplamak ve gelir temin etmek.
  • Vakıf ve yardım sandıkları gibi kurumlar oluşturmak; kurulacak vakıf, birlik ve sandıklara katılmak.
  • Mesleki ve sosyal gelişme için üye derneklerin üyelerine yurtiçinde ve yurtdışında eğitim olanakları sağlamak.

 

 • Birlik yukarda sayılanlara ek olarak;
  • Birliğin adı ve logosunun bulunması koşulu ile sponsorluk anlaşmaları yapmak, marka ile ad kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak
  • İnternet üzerinden ihlal edilen insan haklarını tesbit etmek ve bu hakların tazmini için yasal zeminde mücadele etmek. Bu konuda yurtiçi ve yurtdışı her türlü kamu kurumu, sivil toplum örgütü, özel ve tüzel diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, sözleşmeler imzalamak ve bu çerçevede gerekli her türden faaliyetleri yürütmek.
  • Gerektiğinde internet ekonomisi ile ilgili faaliyetler yürütmek. Gerek reklam verenleri, gerek reklam yayıncılarını, gerekse tüketicileri korumak amacıyla reklam portalları kurmak ve yayınlatmak.
  • Bilgilere sağlıklı biçimde ulaşabilmek ve eğitime katkı sağlamak amacıyla her türlü dijital yayıncılık konusuna destek vermek. İhtiyaç duyulduğunda şirket veya şirketler kurmak; kurulan şirkete veya şirketlere ortak olmak; şirket veya şirketler satın almak.
  • Dijital yayıncılığın gelişmesi için gerekli olan teknolojiyi üretmek veya ürettirmek.
  • Bütün bu amaçlara ulaşılması için devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, halkın gerçekleri öğrenme hakkına Anayasa’dan alınan güçle sahip çıkmak.
  • İnternet üzerinden ülkemizin ve değerlerimizin yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasında katkı sağlamak, bu amaçla dernekler, vakıflar ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, reklam yayınlamak ve yayınlatmak.
  • İnternet medyası çalışanlarının sosyal güvenlik sorunlarını ortadan kaldırmak üzere çalışmalar yapmak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı kamu kurumları, vakıflar, dernekler, üniversiteler ve diğer kuruluşlarla iş birliği yapmak, sözleşmeler imzalamak, konferanslar, seminerler düzenlemek, eğitim çalışmaları yapmak.
  • İletişim hakkı, iletişim özgürlüğü ve iletişim alanında her türlü çalışmaları yapmak, bu çalışmaları yaparken her türlü yurt içi ve yurt dışı  sivil toplum örgütü,, kamu ve özel kuruluşlarla, ticari organlarla projeler üretmek, eğitim faaliyetleri  yürütmek, her türlü hukuki, sosyal ve ekonomik faaliyete destek vermek.
  • İnternet haber sitesi ve işletmek.

 

 • Birlik Devlet tarafından verilen görevleri yerine getirmek ve Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak suretiyle amaca uygun her türlü faaliyeti ifa edebilecektir.

2.BÖLÜM

ÜYELİK ve MALİ İŞLER

 1. MADDE : ÜYELİK
 • Birliğe üye olmak için üye adayının statünün “kapsam” başlıklı 3. maddesindeki hususları taşıması gerekir.
 • Birliğe gerçek ve tüzel kişiler üye olabilirler. Tüzel kişilerin başvuruları kanunen yetkili olan kimseler veya yetkili organları tarafından yetkilendirilmiş kimselerce yapılır.
 • Başvurular, yönetim kurulunca belirlenecek form doldurulmak suretiyle yapılır. Form, internet sitesinde çeşitli dillerde hazırlanıp ilan edilir. Formların veri güvenliğini sağlayacak ve başvuruyu kolaylaştıracak biçimde dijital ortamda yapılması da mümkündür.
 • Üye adayı forma ek olarak “üyelik taahhüt metnini imzalamak” ve genel sekreterlikçe belirlenecek bilgi ve belgeleri ulaştırmak zorundadır.
 • Yapılan başvuru genel sekreterlikçe incelenir, eksik bilgi ve belge varsa tamamlattırılarak dosyanın tekemmül etmesi ile yönetim kurulunun gündemine alınır. Yönetim kurulu, üyelik taleplerinin kabul edebilir veya eksikliklerin giderilmesini isteyerek genel sekreterliğe iade edebilir. Reddetmesi halinde ise gerekçe vaaz etmesi zorunludur. Üyeliğin değerlendirilme sonucu, üye adayına genel sekreterlikçe bildirilir.
 • Birliğe üye olabilmek için gerçek kişiler bakımından, on sekiz yaşını doldurmuş olmak şarttır. Tüzel kişiler için ise kurulum aşamasını tamamlamış, ilgili sicil kaydının yaptırmış olmak aranır.
 • Yabancı uyruklu üyelerin, istenen belgelerin resmi tercüme edilmiş suretlerini de sunması gerekir.
 • Devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemleri nedeniyle, yüz kızartıcı suçlar sebebiyle hüküm giyen kimseler üyeliğe kabul edilmez.
 1. MADDE : ÜYELİKTEN ÇIKMA ve ÇIKARILMA
 • ÇIKMA
  • Üye kendi isteğiyle (istifa ederek) üyelikten her zaman çıkabilir.
  • Çıkan üyenin Birliğe olan borç ve alacakları ayrılış tarihi itibariyle kapatılması zorunludur.
  • Ayrılan kişinin üye olduğu dönemlere ait çıkabilecek herhangi bir borç veya alacağı saklıdır.
  • Gerçek kişi üyenin ölümü halinde üyeliği kendiliğinden düşer, borç ve alacakları mirasçılarına intikal ettirilir.
  • Tüzel kişi üyenin infisahı, feshi veya bir suretle faaliyetini yapamıyor olması halinde üyelikten çıkmış sayılabilir.
 • ÇIKARILMA
  • Kanun, Yönetmelik ve statüde yer alan hükümleri yerine getirmeyen, Birliğin aleyhine faaliyet gösteren, Birlik talimatlarına uymayan üye gerekli disiplin süreci işletildikten sonra üyelikten çıkarılabilir.
  • Disiplin kurulu kararlarına itiraz olması halinde, kurul bunu yedek üyelerinin de katılımı ile yapacağı toplantı ile inceler ve kesin olarak karara bağlar.
  • Üyelik aidatlarını üç ay üst üste veya bir yıllık dönem içinde 6 ay ödememiş üye, yönetim kurulu tarafından yazılı olarak ihtar edilip, 30 günlük süre verilir. Buna mukabil ödeme olmaması halinde üyelikten çıkmasına karar verilebilir.
  • Disiplin ve yönetim kurulunun kararlarına karşı dava Ankara Adliyelerinde açılabilir.
 • Statüde veya disiplin yönergesinde gösterilmeyen nedenlerle üyeler üyelikten çıkarılamaz.
 • Üyelikten çıkarılmadan önce birlik yönetim kurulu kararı ile geçici çıkarma kararı da verilebilir. Üyenin kesin çıkarma yapılıncaya kadar bütün hakları devam eder.
 • Devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemleri nedeniyle, yüz kızartıcı suçlar sebebiyle hüküm giyen kimselerin üyeliği yönetim kararı doğrudan düşürülebilir.
 1. MADDE: İDARİ VE MALİ İŞLER
 • Birliğin üyeleri genel kurul tarafından belirlenen giriş aidatı ve yıllık aidatları ödemekle yükümlüdürler.
 • Gerçek kişiler için giriş aidatı ile yıllık aidat …. TL veya karşılığı olan döviz tutarıdır. Tüzel kişiler bu tutarın iki katını ödemek zorundadır.
 • Giriş aidatı ve yıllık aidat miktarları, belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre yönetim kurulunun teklifi ile genel kurul tarafından arttırılabilir. Arttırma yetkisinin yönetime devri de mümkündür.
 • Giriş aidatı bir kereye mahsus olmak üzere üyelik başvurusu yapılırken peşin olarak ödenir.
 • Üyelik aidatı, yılda üç taksit olmak üzere hiçbir ihtara gerek kalmaksızın ödenmek zorundadır.
 1. MADDE: GELİRLER ve GİDERLER
  • Birliğin gelirleri şunlardır: a) Üyelik aidatları, b) Üyelere sağlanan danışmanlık hizmetleri karşılığında alınan ücretler, c) Yurt içi ve yurt dışından sağlanan bağış, fon ve yardımlar, d) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler, e) Reklam, tanıtım ve yayın gelirleri, f) Birlik aracılığı yürütülen ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler ve g) Yasal olarak mümkün olan diğer gelirler.
  • Birlik, üyelerine gelirlerinden pay dağıtamazlar.
  • Birliğin giderleri, kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faaliyetler ile üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yapılacak giderleri kapsar.

 

 1. MADDE: DEFTERLER

Birlik, a) Karar defteri, b) Üye kayıt defteri, c) Evrak kayıt defteri, d) Yevmiye defteri tutmak zorundadır.  Defterler Dernekler Kanunun ve diğer ilgili kanun ve yönetmelikteki esaslara göre tutulur. Tasdikleri ilgili kurumlardan usulüne uygun olarak yapılır.

 1. BÖLÜM

ORGANLAR, GÖREVLERİ, YETKİLERİ

 1. MADDE: ORGANLAR

11.1 Birliğin idari organları a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu ve c) Denetim Kurulu, d) Disiplin Kurulu ve e) Kurucular Kurulu’dur.

11.2. Birliğin çalışma esasları yönetim kurulunca belirlenen istişare organları ise şöyledir: a) Yüksek İstişare Kurulu, b) Etik Komisyonu c) Gençlik Komitesi

 1. MADDE: GENEL KURUL
  • Genel kurul, birlik üyelerinden oluşur.
  • Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: a) Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek, b) Çalışma raporlarını incelemek, c) Yönetim Kurulu ile denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesine karar vermek, d) Kesin hesapları kabul veya reddetmek e)Yönetim kurulunun teklif edeceği bütçe ve çalışma programını görüşerek onaylamak, f) Personel işlemleri, taşınır ve taşınmaz mal alım veya satımı ile üyelik aidatlarının belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek, g) Birlik aracılığı ile elde edilen reklam vs gibi gelirlerden kesilecek hizmet payını tespit etmek, h) Varsa merkez birliğine temsilci seçmek. i) Diğer karar ve tedbirleri almak.
  • Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak iki şekilde toplanır.
  • Genel kurul toplantıları, toplantı gününden en az 15 gün önce gündemi, toplantı tarihi, yeri ve saati belirtilmek suretiyle mahalli gazetede yayımlanarak veya diğer iletişim araçları kullanılarak yapılır.
  • Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok iki ay içinde ve çoğunluk şartı aranmadan aynı gündem ile aynı yer ve saatte yapılır.
  • Her halde genel kurul toplantısına katılacak üye sayısı zorunlu organların asil ve yedek üyelerinin toplamının iki katının bir fazlasından az olamaz.
  • Genel kurul yönetim kurulu veya denetim kurulunun kararı ile veya genel kurul üyelerinin 1/3’ünün yazılı talebi ile olağanüstü toplantıya çağırabilir.
  • Olağan genel kurul toplantılarının en fazla 3 yılda bir yapılması zorunludur.
  • Genel kurulla ilgili ilanın yayımından sonra birliğe üye olanlar genel kurula katılabilir ve fakat genel kurulda oy kullanamazlar.
 1. MADDE: YÖNETİM KURULU
  • Yönetim kurulu, genel kurulun 3 yıl için kendi üyeleri arasından seçtiği yedi asil, yedi yedek üyeden oluşur.
  • Yönetim kurulunun görevleri şunlardır: a) Üye kabul etmek, b) Genel kurul gündemini tespit etmek, faaliyet programlarını hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak, c) Birlik muhasebe kayıtlarını bilanço esasına göre tutmak ve tahmini bütçe, kesin hesap ve aktarma tekliflerini, aylık mizan ve bunlara ait raporları sunmak, d) Birlik personelinin atamasını yapmak ve görevine son vermek, e) Birliğe hizmet satın almak, f) Genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde birliğin taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımını yapmak, birliğin mallarını yönetmek ve korumak g) Birliğin faaliyet alanı içerisindeki ürün veya hizmet grubu ile ilgili piyasa fiyatlarını takip etmek, Pazar araştırması yapmak ve yaptırmak. h) Ürün veya hizmet grubunun kalitesini yükseltmek için gerekli kişi, kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapmak.
  • Yönetim kurulu ilk toplantısını kendi arasından yeteri kadar başkan yardımcısı, sayman üye ve genel sekreterini seçer.

 

 1. MADDE: DENETİM KURULU
  • Denetim Kurulu, genel kurulun kendi üyeleri arasından üç yıl için seçtiği üç asıl, üç yedek üyeden oluşur.
  • Kurul yaptığı ilk toplantıda başkanını seçer ve bunu karar defterine geçirmek üzere yönetime bir tutanak ile bildirir.
  • Denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Birlik bilanço ve defterlerini incelemek, b) Yönetim kurulunun faaliyetleri ile ilgili yapılan denetim raporunu genel kurulun onayına sunmak, c) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak. d) Birliğin işleyişine dair yıllık denetim raporu hazırlamak ve bunu yönetime sunmak. e) Mevzuatın verdiği diğer görevler de kurulca yerine getirilir.

 

 1. MADDE: DİSİPLİN KURULU
  • Disiplin Kurulu, genel kurulun kendi üyeleri arasından üç yıl için seçtiği 5 asıl, 3 yedek üyeden oluşur.
  • Kurul yaptığı ilk toplantıda başkanını seçer ve bunu karar defterine geçirmek üzere yönetime bir tutanak ile bildirir.
  • Disiplin kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Birliğin disiplin yönergesini ve tadilat metinlerini hazırlamak ve bunu genel kurul onayına sunmak için yönetim kuruluna sunmak, b) Disiplin kuruluna yönetimce sevk edilen işleri görüşüp karara bağlamak, c) Üyelerin 1/3’nün talebi ile disiplin soruşturması başlatıp, karara bağlamak, d) Üyeler arasındaki sorunlarda hakem görevi görerek sorunları çözmek için gerekli tavsiyelerde bulunmak. e) Yönergesinde ve yönetimce verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

 1. MADDE : KURUCULAR KURULU

Birliğin kurucularından teşekkül eden kuruldur. Başkanı yönetim kurulu başkanıdır. Kurucular kurulu Yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine her zaman ve en az yılda iki kez toplanır. Toplantıların diğer organlar ile müştereken yapılması da mümkündür. Aldığı kararları karar defterine işlenmek üzere bir tutanakla bizzat başkan tarafından yönetime tevdii olunur. Kararlarını salt çoğunlukla alır.

 1. MADDE : YÖNETİM KURULU BAŞKANI
  • Yönetim kurulu başkanı birliği tek başına temsile yetkili en üst yönetici konumundadır.
  • Yönetim kurulu başkanı birliği sevk ve idare eder, organların, üyelerin ve personellerin uyumlu çalışması için gerekli tedbirleri alır ve koordinasyonu sağlar.
  • Yönetim kurulu başkanı, seçimlerden sonra yapılacak ilk yönetim kuruluna, kurucular kurulu üyelerinin iştirak etmesi ile icra edilecek toplantıda, katılanların salt çoğunluğu ile seçilir. Bu sayı asla 5’ten az olamaz.
 1. BÖLÜM

DİĞER KURALLAR

 1. MADDE: STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ

Statü değişikliklerinde Genel kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Statü değişikliği kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

 1. MADDE : ÇEVRİMİÇİ TOPLANTI

Birliğin farklı farklı ülkelerdeki üyelerinin yüz yüze bir araya gelmesi mümkün olamayabilir. Bu gibi durumlarda, Dernekler Yönetmeliğinin 15/A maddesine kıyasen online toplantılar icra edilebilir. Toplantıya katılımın bir kısmının fiziken, bir kısmının online olması da mümkündür. Yine toplantı tutanaklarının elektronik imza ile imza edilmesi mümkündür.

 1. MADDE : FESİH ve TASFİYE

Birlik genel kurulu her zaman birliğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için genel kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3’ünün toplantıya katılması şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz. Ancak fesih hakkında kararlar hazır bulunan üyelerin 2/3’ünğn çoğunluğunun kararı ile alınır. Feshe ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.  

 1. MADDE: TAMAMLAYICI NORM

Bu Statüde belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış/çıkarılacak olan Yönetmelikler ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 1. MADDE: TAAHHÜT METNİ

Birlik üyesi olan gerçek ve tüzel kişilerden Kurucular Kurulunca belirlenen ve karar defterine işlenen “TAAHHÜT METNİ” alınır. Üyelerin bunlara riayet etmemesi disiplin hükmünü ihlal olarak kabul edilir.

22.MADDE: KURUCULAR

Aşağıdaki gerçek ve tüzel kişiler birliğin kurucusudur:

İSİM

SOYİSİM

UYRUK

KİMLİK veya VERGİ NO

KİŞİLİK TÜRÜ

(Gerçek/Tüzel)

ADRES

MESLEĞİ

ÇALIŞTIĞI SİTE

 

GÖREVİ

TEMSİLCİNİN BİLGİLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEÇİCİ MADDE 1 : Geçici Yönetim Kurulu

İlk genel kurula kadar birliği temsil etmek üzere aşağıdaki isimler belirlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2:

2.1. Kurucu üyelerden giriş aidat olarak…..TL alınır.

2.2. Birliğin, iş bu statüde bildirilen yönergelerinin tümünü ilk kez ve bir kereye mahsus olmak üzere Kurucular Kurulu çıkarır.

2.3. İlk genel kurul, birlik statüsünün Bakanlıkça tescilini müteakip ilk 6 ay içinde yapılır.

2.4.Geçici yönetim kurulunca üye olarak kabul edilen bütün üyeler ilk genel kurula katılma hakkına sahiptir.