Geri Dön
FacebookTwitter

TÜRK İNTERNET MEDYABİRLİĞİ

(TİMBİR) STATÜSÜ

 

BİRLİĞİN KURULUŞ GEREKÇESİ

 

Birlik internet medyası alanında ekonomik ve teknik alanlarda iş birliğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı teknolojilerinden yararlanmak maksadıyla Türkiye’de kurulmuştur.

 

1.BÖLÜM

İSİM, AMAÇ, KAPSAM ve FAALİYETLER

 

 1. MADDE : İSİM, LOGO, MERKEZ VE ADRES BİLGİLERİ

 

 • Birliğin adı; “TÜRK İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ” dir. Kısa adı ise TİMBİR” olarak anılacaktır.
 • Birliğin merkezi Ankara’dır
 • Gerekli hallerde yönetim kurulu kararına istinaden yurt içinde ve dışında temsilcilik, irtibat ofisleri ve eğitim merkezleri açılabilir.
 • Merkez adresinin başka bir ile veya ülkeye nakline genel kurul karar verebilecektir. Ankara içinde adres değişikliği yapmaya yönetim kurulu yetkilidir. Tüm adres değişiklikleri internet sitesinde ilan edilmek zorundadır.

 

 1. MADDE : BİRLİĞİN AMACI
  • Birlik, internet üzerinden yayın yapan; internet medyası kurumlarını, özel veya kamu fark etmeksizin bu alanda çalışan kimseleri ve kurumlarını, internet yazarlarını, medya alanında eğitim veren veya uygulama yapan yapıları ve benzeri mahiyet taşıyan internet medyası alanında faaliyet gösteren kişileri, yapıları, ticari oluşumları, sivil toplum kuruluşlarını, tüzel kişiliği olmayan ve fakat bu alanda temayüz etmiş toplulukları bir araya getirmek, desteklemek, eğitmek ve etkin kılmak ve ihtiyaç halinde yenilerinin kurulmasına destek olmak amacı ile kurulmuştur.
  • Ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı teknolojilerinden yararlanmak maksadıyla Türkiye’de kurulmuştur.
  • Birlik, başta Türk Dünyası ve kardeş topluluklar olmak üzere tüm dünyada kısmen dahi olsa Türkçe yayın yapan internet medyasını bir şemsiye olmak ve birlik olmak için bir araya toplamak ve tüm dünya üzerinde yaygınlaşmasını sağlamak maksadı ile aşağıdaki ilkeleri benimseyerek kurulmuştur:
   1. Gerçeği aramak ve bildirmek ve bağımsız davranmak, hesap verebilir olmak,
   2. Gerçeklik ve doğruluk peşinde koşan bir internet medyası oluşumuna katkı vermek,
 • Tarafsız ve adil ve bağımsız davranmak,
 1. Kaynağı gizlenen haberlerde gerekli özeni göstermek,
 2. Haber hırsızlığı ve intihal yapmamak
 3. Görsel malzeme kullanırken doğru malzemeyi kullanmaya azami özen göstermek,
 • Özel hayata saygılı olmak,
 • Ayrımcılık ve nefret dili kullanmamak
 1. Aldatma amacı taşımamak, yanıltıcı içerik üretmemek,
 2. Çıkar çatışması nedeni ile haber yapmamak
 3. Gazetecilik etiğine aykırı davranmamak.

 

 1. MADDE : BİRLİĞİN KAPSAMI
  • Birlik amacına uygun olarak faaliyet göstere başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmak üzere tüm Türk Dünyası ve kardeş ülkelerini, yöre ve bölgeleri kapsar.
  • Bu kapsama göre, Türkçe’nin herhangi bir lehçesinde kısmen dahi olsa yayın yapan medya bileşenleri ve bu kimselere ait yayın yapan internet medyasının çalışanlarını, yöneticilerini ve kurucularını ve bizatihi tüzel kişilerini kapsamında kabul eder.
  • Birliğin kapsamına internet medyası bağlamında katkıları ve çalışmaları olan her türlü tüzel ve gerçek kişiliği de dahildir.
 2. MADDE : TEMEL FAALİYETLER

 

 • Birliğin ana faaliyet alanları şöyledir:
  • İnternet medyası alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların gelişmelere ve amaca uygun olarak eğitilmesine katkı sağlamak, bu alanda çalışmalar yürüten devlet veya özel kurumlarla ortak yurt içi ve yurt dışı çalışmalar yürütmek.
  • İnternet medyası alanında faaliyet gösteren kurumların resmi bir kimlik kazanmalarına destek vermek, bu konuda ekonomik yetersizlik yaşayan kişilere gerekli destekler sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak.
  • İnternet medya ve gazetecilik mesleğinin zorunlu kıldığı hak ve özgürlüklerin savunulması ve genişletilmesi amacıyla, yasama ve yürütme organları ile resmi ve özel kurumlar ve kurullar karşısında üyeleri temsil etmek.
  • İnternet medyası kurum ve çalışanlarının diğer medya mensuplarına sağlanan, basın kartı, pasaport gibi hakların sağlanması için çalışmalar yapmak.
  • Kanunların ve uluslararası anlaşmaların basın mesleği mensuplarına tanıdığı ve ileride tanıyacağı bütün hakları savunmak.
  • Yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren benzeri diğer dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurmak; karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak; bu kuruluşların bir birlik halinde toplanmasına çalışmak ve yapılan toplantılara katılmak, ortak ulusal ve uluslararası projelere birlikte katılmak.
  • Mesleğin geliştirilmesi; birliğin, Türkiye’nin, internet medyacılığının ve internet gazeteciliğinin tanıtımı amacıyla, üyelerine ve kamuoyuna bilgi vermeye yönelik eğitici ve aydınlatıcı gazete, dergi, internet ve bülten gibi yazılı yayınlar yapmak, web sitesi yayımlamak, bu tür yayınlara sponsor bulmak ve reklam almak.
  • Gerektiğinde, bayramlarda veya diğer tatil günlerinde, günlük, internet ortamında haftalık, aylık gazete veya dergi çıkarmak. Bizzat veya şirketler vasıtası ile kamuoyu araştırmaları yapmak ve yaptırmak.
  • İnternet medyası kurumlarının, devlet ve reklam verenlerin sağladığı ekonomik desteklerden yeterince pay almalarını sağlamak. Bunun için gerekli olduğunda reklam toplamak ve adil biçimde dağılımını sağlamak amacı ile iktisadi teşekküller kurmak.
  • Dezavantajlı guruplara mensup kişilerin (engelli, kadın, kısıtlı) internet medyası ile alakalı alanlarda ve kurumlarda istihdam edilmesi için çalışmalar yürütmek
  • Mesleği geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak ve güvenirliliğini arttırmak için kurslar, toplantılar, seminerler, konferanslar, geziler, gösteriler, yarışmalar, piyangolar, balolar, fuarlar, festivaller tertiplemek, sergiler açmak, spor müsabakaları düzenlemek.
  • İnternet medyacılığını geliştirmek için internet haberciliği ve editörlüğü, dijital pazarlama, webmasterlik, bilgisayar işletmenliği, internet ve basın reklamcılığı, telekomünikasyon ve iletişim gibi konularda yurtiçinde ve yurtdışında her türlü mesleki kurslar açmak, eğitimler vermek, seminerler düzenlemek.
 • Bunların yanında Birlik internet medyasında dezenformasyonla mücadele, sahte içerik üretimi ve internette bilgi güvenliği konularında faaliyet yapmayı önceleyerek aşağıdaki iş birliği argümanlarını da faaliyeti kapsamında telakki eder:
  • Kanunlara uygun olarak uluslararası mesleki toplantılarda üyelerini temsil etmek, gerektiğinde kanunlara uygun olarak uluslararası meslek örgütleriyle ilişkiler kurmak, üye olmak.
  • İnternet medyası alanında bilimsel çalışmaları yürütmek amacıyla her türlü kamu kurumu, vakıf, dernek, birlik, üniversite ve benzeri kurum ve kuruluşlarla sözleşmeler imzalamak, konferanslar düzenlemek, eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek, gerekli görüldüğünde yatırımlar yapmak ve fuarlar düzenlemek.
  • İnternet medyasının, haberi ve bilgiyi, topluma hızlı, özgür ve doğru biçimde ulaştırabilmesi için yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak amacıyla çalıştaylar, toplantılar ve eğitim faaliyetleri icra etmek,
  • Özellikle dezenformasyonla mücadele, sahte içerik üretimi ve internette bilgi güvenliği konularında faaliyet yapmayı önceleyerek gündemine alır
  • Hızla değişen ve gelişen internet medyası ile alakalı olarak ihtiyaç duyulan ekonomik, sosyal ve hukuki değişimlere katkı sağlamak, üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek, gelişmelere ayak uydurmalarına destek vermek
  • İnternetin haberleşme boyutundaki katkısını artırarak internetle haberleşmeyi yaygınlaştırmak; böylece, internet dışında yapılan haberleşmelerin toplum üzerindeki maddi külfetini ortadan kaldırmak. Gerek duyulduğunda güvenilir siteleri ön plana çıkarmak faydalı ve sağlam bilgileri olmayan siteleri deşifre etmek.
  • İnternet medyası sektöründeki haksız rekabetin tespiti ve bu rekabetin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmak ve yaptırmak. Bu konuda gerekli hukukî düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek.
  • İnternet kullanımı ile ilgili eğitimler düzenleyerek toplumun interneti bilinçsizce kullanmasının önüne geçmek. Böylece, bilinçsiz kullanımın neden olduğu sosyo-psikolojik ve sosyo-ekonomik zararların yanında, bedeni ve ruhi kimi rahatsızlıkları önlemek amacıyla yapılabilecek her türden faaliyetleri yürütmek.
  • Okul ve kütüphane açmak; derslikler ve etüt salonları kurmak, bu doğrultuda eğitim kurumlarına, derneklere ve sivil toplum örgütlerine yardımcı olmak; öğrenci yurtları, konukevleri, huzur evleri ve tatil köyleri açmak; yardımlaşma sandıkları kurmak. Gerektiğinde konu ile ilgili üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak.
  • Birlik üyelerinin sağlık sorunlarına eğilmek, sağlık ve dinlenme tesisleri kiralamak, kurmak. İşletmeleri için 3. şahıslara veya kurumlara kiraya vermek.
  • Yurt dışında Türkçe yayın yapan internet medyası ile iletişim kurmak, bu kurum ve kuruluşlarla birlikler ve platformlar oluşturarak, Türkçe yayın yapan internet medyası ile birlikte hareket etmek,
  • Türkçenin doğru kullanımı için gerekli eğitim çalışmalarında bulunmak,
  • Birlik üyelerine, yurtdışında ve yurtiçinde mesleki geziler düzenlemek; düzenlenen gezilere katılacak üyelere gerektiğinde kredi açmak veya benzeri kolaylıklar sağlamak. Üyelerini yurt dışında yapacağı çalışmalara ve faaliyetlere imkanılar ölçüsünde katkı sağlamak.
  • Bilimsel araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak, yaptırmak, yayımlamak, arşiv oluşturmak.
  • Kanunların izin verdiği hallerde ve ölçülerde ayni veya nakti türü ne olursa olsun verilen bağışları almak ve gelir temin etmek.
  • Vakıf ve yardım sandıkları gibi kurumlar oluşturmak; kurulacak vakıf, birlik ve sandıklara katılmak.
  • Mesleki ve sosyal gelişme için üye derneklerin üyelerine yurtiçinde ve yurtdışında eğitim olanakları sağlamak.

 

 

 • Birlik yukarda sayılanlara ek olarak;
  • Birliğin adı ve logosunun bulunması koşulu ile sponsorluk anlaşmaları yapmak, marka ile ad kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak
  • İnternet üzerinden ihlal edilen insan haklarını tespit etmek ve bu hakların tazmini için yasal zeminde mücadele etmek. Bu konuda yurtiçi ve yurtdışı her türlü kamu kurumu, sivil toplum örgütü, özel ve tüzel diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, sözleşmeler imzalamak ve bu çerçevede gerekli her türden faaliyetleri yürütmek.
  • Gerektiğinde internet ekonomisi ile ilgili faaliyetler yürütmek. Gerek reklam verenleri gerek reklam yayıncılarını gerekse tüketicileri korumak amacıyla reklam portalları kurmak ve yayınlatmak.
  • Bilgilere sağlıklı biçimde ulaşabilmek ve eğitime katkı sağlamak amacıyla her türlü dijital yayıncılık konusuna destek vermek. İhtiyaç duyulduğunda şirket veya şirketler kurmak; kurulan şirkete veya şirketlere ortak olmak, şirket veya şirketler satın almak.
  • Dijital yayıncılığın gelişmesi için gerekli olan teknolojiyi üretmek veya ürettirmek.
  • Bütün bu amaçlara ulaşılması için devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, halkın gerçekleri öğrenme hakkına Anayasa’dan alınan güçle sahip çıkmak.
  • İnternet üzerinden ülkemizin ve değerlerimizin yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasında katkı sağlamak, bu amaçla dernekler, vakıflar ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, reklam yayınlamak ve yayınlatmak.
  • İnternet medyası çalışanlarının sosyal güvenlik sorunlarını ortadan kaldırmak üzere çalışmalar yapmak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı kamu kurumları, vakıflar, dernekler, üniversiteler ve diğer kuruluşlarla iş birliği yapmak, sözleşmeler imzalamak, konferanslar, seminerler düzenlemek, eğitim çalışmaları yapmak.
  • İletişim hakkı, iletişim özgürlüğü ve iletişim alanında her türlü çalışmaları yapmak, bu çalışmaları yaparken her türlü yurt içi ve yurt dışı sivil toplum örgütü, kamu ve özel kuruluşlarla, ticari organlarla projeler üretmek, eğitim faaliyetleri yürütmek, her türlü hukuki, sosyal ve ekonomik faaliyete destek vermek.
  • İnternet haber sitesi kurmak ve bu alandaki yapıları işletmek.
  • Alanında örnekliği oluşturmak için çalışmalar yürütmek.
 • Birlik Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak suretiyle amaca uygun her türlü faaliyeti ifa edebilecektir.

 

2.BÖLÜM

ÜYELİK ve MALİ İŞLER

 1. MADDE :ÜYELİK

 

 • Birliğe üye olmak için üye adayının statünün “kapsam” başlıklı 3. maddesindeki hususları taşıması gerekir.
 • Birliğe gerçek ve tüzel kişiler üye olabilirler.
 • Tüzel kişilerin başvuruları kanunen yetkili olan kimseler veya yetkili organları tarafından yetkilendirilmiş kimselerce yapılır.
 • Başvurular, yönetim kurulunca belirlenecek form doldurulmak suretiyle yapılır. Form, internet sitesinde çeşitli dillerde hazırlanıp ilan edilir. Formların veri güvenliğini sağlayacak ve başvuruyu kolaylaştıracak biçimde dijital ortamda yapılması da mümkündür.
 • Üye adayı forma ek olarak “üyelik taahhüt metnini imzalamak” ve genel sekreterlikçe belirlenecek bilgi ve belgeleri ulaştırmak zorundadır.
 • Yapılan başvuru genel sekreterlikçe incelenir, eksik bilgi ve belge varsa tamamlattırılarak dosyanın tekemmül etmesi ile yönetim kurulunun gündemine alınır. Yönetim kurulu, üyelik taleplerini kabul edebilir veya eksikliklerin giderilmesini isteyerek genel sekreterliğe iade edebilir. Reddetmesi halinde ise gerekçe vaaz etmesi zorunludur. Üyeliğin değerlendirilme sonucu, üye adayına genel sekreterlikçe bildirilir.
 • Birliğe üye olabilmek için gerçek kişiler bakımından, on sekiz yaşını doldurmuş olmak şarttır. Tüzel kişiler için ise kurulum aşamasını tamamlamış, ilgili sicil kaydının yaptırmış olmak aranır.
 • Yabancı uyruklu üyelerin, istenen belgelerin resmi tercüme edilmiş suretlerini de sunması gerekir.
 • Devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemleri nedeniyle, yüz kızartıcı suçlar sebebiyle hüküm giyen kimseler üyeliğe kabul edilmez.

 

 

 1. MADDE :ÜYELİKTEN ÇIKMA ve ÇIKARILMA

 

 • Bir kimsenin iradesi ile ayrılması ÇIKMA olarak nitelenir. Aşağıdaki hususlar uygulanır:
  • Üye kendi isteğiyle (istifa ederek) üyelikten her zaman çıkabilir.
  • Çıkan üyenin Birliğe olan borç ve alacakları ayrılış tarihi itibariyle kapatılması zorunludur.
  • Ayrılan kişinin üye olduğu dönemlere ait çıkabilecek herhangi bir borç veya alacağı saklıdır.
  • Gerçek kişi üyenin ölümü halinde üyeliği kendiliğinden düşer, borç ve alacakları mirasçılarına intikal ettirilir.
  • Tüzel kişi üyenin infisahı, feshi veya bir suretle faaliyetini yapamıyor olması halinde üyelikten çıkmış sayılabilir.
 • Bir kimsenin üyeliğinin yetkili organlarca sonlandırılması ÇIKARILMA olarak nitelenir. Aşağıdaki hususlar uygulanır:
  • Kanun, Yönetmelik ve statüde yer alan hükümleri yerine getirmeyen, Birliğin aleyhine faaliyet gösteren, açıklama ve fiili davranışta bulunan, Birlik talimatlarına uymayan ve üyelik kabulünde imzaladığı belgedeki taahhütlerini yerine getirmeyen, getirmemek de direnen ve yine diğer yasal düzenlemelere uymayan üye gerekli disiplin süreci işletildikten sonra üyelikten çıkarılabilir.
  • Disiplin kurulu kararlarına itiraz olması halinde, kurul bunu yedek üyelerinin de katılımı ile yapacağı toplantı ile inceler ve kesin olarak karara bağlar.
  • Üyelik aidatlarını üç ay üst üste veya bir yıllık dönem içinde 6 ay ödememiş üye, yönetim kurulu tarafından yazılı olarak ihtar edilip, 30 günlük süre verilir. Buna mukabil ödeme olmaması halinde üyelikten çıkmasına karar verilebilir.
  • Disiplin ve yönetim kurulunun kararlarına karşı yasal yollara başvurulabilir.
 • Statüde veya yönergede gösterilmeyen nedenlerle üyeler üyelikten çıkarılamaz.
 • Üyelikten çıkarılmadan önce birlik yönetim kurulu kararı ile geçici çıkarma kararı da verilebilir. Üyenin kesin çıkarma yapılıncaya kadar bütün hakları devam eder.
 • 657 sayılı Kanunun uyarınca memur olmaya engel durumların söz konusu olması, devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemleri nedeniyle hakkında dava açılan kimsenin ve yine yüz kızartıcı suçlar sebebiyle hüküm giyen gerçek kişiler ve temsilcileri bu bentte sayılan durumda olan tüzel kişiler hakkında doğrudan yönetim kurulu kararı ile çıkarma işlemi uygulanabilir.  

 

 1. MADDE: İDARİ VE MALİ İŞLER
  • Birliğin üyeleri genel kurul tarafından belirlenen giriş aidatı ve yıllık aidatları ödemekle yükümlüdürler.
  • Gerçek kişiler için giriş aidatı ile yıllık aidat 20 TL veya karşılığı olan döviz tutarıdır. Tüzel kişiler bu tutarın iki katını ödemek zorundadır.
  • Giriş aidatı ve yıllık aidat miktarları, belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre yönetim kurulunun teklifi ile genel kurul tarafından arttırılabilir. Arttırma yetkisinin yönetime devri de mümkündür.
  • Giriş aidatı bir kereye mahsus olmak üzere üyelik başvurusu yapılırken peşin olarak ödenir.
  • Üyelik aidatı defaten hiçbir ihtara gerek kalmaksızın ödenmek zorundadır.

 

 1. MADDE: GELİRLER ve GİDERLER
  • Birliğin gelirleri şunlardır:
   1. Üyelik aidatları,
   2. Üyelere sağlanan danışmanlık hizmetleri karşılığında alınan ücretler,
   3. Yurt içi ve yurt dışından sağlanan bağış ve fonlar,
   4. Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler,
   5. Reklam, tanıtım ve yayın gelirleri,
   6. Birlik aracılığı yürütülen ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler
   7. Yasal olarak mümkün olan diğer gelirler.

 

 • Birlik, üyelerine gelirlerinden pay dağıtamazlar.
 • Birliğin giderleri, kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faaliyetler ile üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yapılacak giderleri kapsar.

 

 1. MADDE: DEFTERLER

Birlik, i) Karar defteri, ii) Üye kayıt defteri, iii) Evrak kayıt defteri, iv)Yevmiye defteri tutmak zorundadır. Defterler Dernekler Kanunun ve diğer ilgili kanun ve yönetmelikteki esaslara göre tutulur. Tasdikleri ilgili kurumlardan usulüne uygun olarak yapılır.

 

 1. BÖLÜM

ORGANLAR, GÖREVLERİ, YETKİLERİ

 

 1. MADDE: ORGANLAR[1]
  • Birliğin organları şunlardır:
   1. Genel Kurul (GK)
   2. Yönetim Kurulu (YK) ve İcra Kurulu (İK)
   3. Denetim Kurulu (DK)
   4. Disiplin Kurulu ve (DİK)
   5. Kurucular Kurulu’dur. (KK)

 

 • Birliğin çalışma esasları yönetim kurulunca belirlenen danışmabirimleri ise şöyledir:
  1. Yüksek İstişare Kurulu (YİK)
  2. İnternet Medyası Etik Komisyonu (İMEK)
  3. İnternet Medyası Gençlik Komitesi (Genç-TimBir)
  4. İnternet Medya Meclisleri (İMM)

 

 1. MADDE: GENEL KURUL
  • Genel kurul, birlik üyelerinden oluşur.
  • Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
   1. Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek,
   2. Çalışma raporlarını incelemek,
   3. Yönetim Kurulu ile denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesine karar vermek,
   4. Kesin hesapları kabul veya reddetmek
   5. Yönetim kurulunun teklif edeceği bütçe ve çalışma programını görüşerek onaylamak,
   6. Personel işlemleri, taşınır ve taşınmaz mal alım veya satımı ile üyelik aidatlarının belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,
   7. Varsa ilgili yerlere, birliklere ve birimlere temsilci seçmek.
   8. Diğer karar ve tedbirleri almak.
  • Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak iki şekilde toplanır.
  • Genel kurul toplantıları, toplantı gününden en az 15 gün önce gündemi, toplantı tarihi, yeri ve saati belirtilmek suretiyle mahalli gazetede yayımlanarak veya diğer iletişim araçları kullanılarak yapılır.
  • Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok iki ay içinde ve çoğunluk şartı aranmadan aynı gündem ile aynı yer ve saatte yapılır.
  • Her halde genel kurul toplantısına katılacak üye sayısı, zorunlu organların asil üyelerinin toplamının iki katından az olamaz.
  • Genel kurul yönetim kurulu veya denetim kurulunun kararı ile veya genel kurul üyelerinin 1/5’inin yazılı talebi ile olağanüstü toplantıya çağırabilir.
  • Olağan genel kurul toplantıların 3 yılda bir mayıs ayında yapılır.
  • Genel kurulla ilgili ilanın yayımından sonra birliğe üye olanlar genel kurula katılabilir ve fakat genel kurulda oy kullanamazlar.

 

 1. MADDE: YÖNETİM ve İCRA KURULU

 

 • YÖNETİM KURULU
  • Yönetim kurulu, genel kurulun 3 yıl için kendi üyeleri arasından seçtiği 21 asil, 10 yedek üyeden oluşur.
  • Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
   1. Üye kabul etmek,
   2. Genel kurul gündemini tespit etmek, faaliyet programlarını hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak,
   3. Birlik muhasebe kayıtlarını bilanço esasına göre tutmak ve tahmini bütçe, kesin hesap ve aktarma tekliflerini, aylık mizan ve bunlara ait raporları sunmak,
   4. Birlik personelinin atamasını yapmak ve görevine son vermek,
   5. Birliğe hizmet satın almak,
   6. Genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde birliğin taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımını yapmak, birliğin mallarını yönetmek ve korumak
   7. Birliğin faaliyet alanı içerisindeki ürün veya hizmet grubu ile ilgili piyasa fiyatlarını takip etmek, Pazar araştırması yapmak ve yaptırmak.
   8. Ürün veya hizmet grubunun kalitesini yükseltmek için gerekli kişi, kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapmak.
  • Yönetim kurulu görevlerinin bir kısmını veya görevin icrasına dair belirli bir işi veya görevi icra kuruluna alacağı bir karar ile devredebilir.
  • Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasından yönetim kurulu başkanını, 8 (sekiz) başkan yardımcısını, 1 (bir) sayman üyesini ve 1 (bir) genel sekreterini belirler.
  • Yönetim kurulu yönetim kurulu üyesi sıfatı taşıyan kimselere, koordinasyon ve birim başkanlığı biçiminde görev verebilir.
  • Yönetim kurulu normal şartlarda iki ayda bir yönetim kurulu başkanının çağrısı ile toplanır. Ancak yılda 4 toplantı yapmak zorundadır.

 

 • İCRA KURULU
  • İcra kurulu yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcıları, sayman ve genel sekreterden oluşur.
  • İcra kurulu görevini ifa ederken veya sonrasında yönetim kuruluna bilgi vermek zorundadır.
  • İcra kurulu başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.
  • İcra kurulu aşağıdaki görevleri ifa eder:
   1. Yönetim kurulu kararlarının takibini yapar.
   2. Yönetim kurulunun toplanma takvimini dışında kalan dönemlerde (yönetim kuruluna onaylatmak üzere) Birlik iş ve işlemlerine dair kararları alır ve uygular.
   3. Kendi arasında görev dağılımı yaparak teşekkül edecek birimlere refakati sağlar.
   4. Yönetim kurulunun verdiği diğer görevleri yerine getirir.

 

 1. MADDE: DENETİM KURULU
  • Denetim Kurulu, genel kurulun kendi üyeleri arasından üç yıl için seçtiği beş asıl, beş yedek üyeden oluşur.
  • Kurul yaptığı ilk toplantıda başkanını seçer ve bunu karar defterine geçirmek üzere yönetime bir tutanak ile bildirir.
  • Denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
   1. Birlik bilanço ve defterlerini incelemek,
   2. Yönetim kurulunun faaliyetleri ile ilgili yapılan denetim raporunu genel kurulun onayına sunmak,
   3. Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
   4. Birliğin işleyişine dair yıllık denetim raporu hazırlamak ve bunu yönetime sunmak.
   5. Mevzuatın verdiği diğer görevler de kurulca yerine getirilir.

 

 1. MADDE: DİSİPLİN KURULU
  • Disiplin Kurulu, genel kurulun kendi üyeleri arasından üç yıl için seçtiği 5 asıl, 3 yedek üyeden oluşur.
  • Kurul yaptığı ilk toplantıda başkanını seçer ve bunu karar defterine geçirmek üzere yönetime bir tutanak ile bildirir.
  • Disiplin kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
   1. Birliğin yönergesinde ve tadilat metinlerini hazırlamak ve bunu genel kurul onayına sunmak için yönetim kuruluna sunmak,
   2. Disiplin kuruluna yönetimce sevk edilen işleri görüşüp karara bağlamak,
   3. Üyelerin 1/3’nün talebi ile disiplin soruşturması başlatıp, karara bağlamak,
   4. Üyeler arasındaki sorunlarda hakem görevi görerek sorunları çözmek için gerekli tavsiyelerde bulunmak.
   5. Yönergede ve yönetimce verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

 1. MADDE : KURUCULAR KURULU
  • Birliğin kurucularından teşekkül eden kuruldur. Başkanı yönetim kurulu başkanıdır.
  • Kurucular kurulu Yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.

 

 1. MADDE : YÖNETİM KURULU BAŞKANI
  • Yönetim kurulu başkanı birliği tek başına temsile yetkili en üst yönetici konumundadır.
  • Yönetim kurulu başkanı birliği sevk ve idare eder, organların, üyelerin ve personellerin uyumlu çalışması için gerekli tedbirleri alır ve koordinasyonu sağlar.

 

 1. MADDE : DİĞER KURULLAR
  • Birliğin çalışma ve işleyişinde görev yapacak olan Yüksek İstişare Kurulu (YİK) İnternet Medyası Etik Komisyonu (İMEK) İnternet Medyası Gençlik Komitesi (Genç-TimBir) İnternet Medya Meclisleri (İMM)yönetim kurulu kararı ile kurulur.
  • Bu komisyonlara üyeler, üye adayları veya faydası olacağına inanılan üye dışı kimseler dahil edilebilir.
  • Bu birimlerin görev ve çalışmaları çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.

 

 

 1. BÖLÜM

DİĞER KURALLAR

 

 1. MADDE: STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ

Statü değişikliklerinde Genel kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Statü değişikliği kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

 

 

 

 

 1. MADDE : ÇEVRİMİÇİ TOPLANTI

Birliğin farklı farklı ülkelerdeki üyelerinin yüz yüze bir araya gelmesi mümkün olamayabilir. Bu gibi durumlarda, Dernekler Yönetmeliğinin 15/A maddesine kıyasen online toplantılar icra edilebilir.

 

 1. MADDE :FESİH ve TASFİYE

Birlik genel kurulu her zaman birliğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için genel kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3’ünün toplantıya katılması şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz. Ancak fesih hakkında kararlar hazır bulunan üyelerin 2/3’ünğn çoğunluğunun kararı ile alınır. Feshe ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

 

 1. MADDE: YÖNERGELER ve TAMAMLAYICI NORM
  • Bu statüde belirtilen organların ve birimlerin çalışma usul ve esasları, tabi olduğu kurallar ve temel işleyiş tüm detayları ile “TİMBİR Çalışma Esasları Yönergesi” metninde ele alınır. Yönerge, üye tam sayısının salt çoğunluğunun onayı ile değişebilir. 
  • Bu Statüde ve yönergede belirtilmemiş hususlarda 3335 sayılı kanun, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış/çıkarılacak olan Yönetmelikler ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 1. MADDE: TAAHHÜT METNİ

Birlik üyesi olacak gerçek ve tüzel kişilerden taahhüt metni alınır. Üyelerin bunlara riayet etmemesi disiplin hükmünü ihlal olarak kabul edilir.

23.MADDE: KURUCULAR

Statünün Ek-1’rinde liste şeklinde yer alan ve kuruluş bildirimini imzalayan gerçek ve tüzel kişiler birliğin kurucularıdır.    

 

GEÇİCİ MADDE-1

A)Geçici Yönetim Kurulu

İlk genel kurula kadar birliği 7 kişi temsil etmek üzere aşağıdaki isimler belirlenmiştir.

 

İSİM

TCKN

ADRES

GÖREV

UYRUK

EĞİTİM

1

 

 

 

Başkan

 

 

2

 

 

 

YK Üyesi

 

 

3

CÜNEYD ALTIPARMAK

50725727904

 

YK Üyesi

TC

Y.LİSANS

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Maddede parantez için gösterilenler, organların ve birimlerim kısaltmalarıdır